1. กรุณาตรวจสอบสภาพสินค้า เมื่อได้รับสินค้า
  2. กรณีสินค้าไม่สมบูรณ์ เสียหาย โปรดแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด วันหลังจากได้รับสินค้า
  3. หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนและคืนสินค้าทุกกรณี